U bent hier

Raadsleden

De gemeenteraad werd vrijdag 11 januari 2019 van rechtswege geïnstalleerd. Het aantal raadsleden hangt net zoals bij het college van burgemeester en schepenen af van het aantal inwoners.

De gemeenteraad telt zeventwintig raadsleden, waarvan

  • 7 van CD&V, 8 van Open VLD, 6 van Groen, 4 van N-VA, 1 van Vooruit. en 1 onafhankelijke.
  • 10 vrouwen en 17 mannen.
  • 9 nieuwe raadsleden.

Zij zijn van rechtswege ook lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Op de installatievergadering van 11 januari werd Bertrand Vrijens verkozen tot voorzitter van de gemeenteraad. Hij is van rechtswege ook voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De algemeen directeur woont de vergaderingen van de gemeenteraad bij en is verantwoordelijk voor het opstellen en bewaren van de notulen en het zittingsverslag ervan.

De gemeenteraad heeft volheid van bevoegdheid. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.

Werking

De gemeenteraad vergadert maandelijks, in principe op de vierde dinsdag van de maand om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen is welkom om de gemeenteraad bij te wonen. De agenda van de gemeenteraad staat online.

 

Op zondag 14 oktober 2018 kozen de Merelbekenaars een nieuwe gemeenteraad in een nieuw bestuurlijk landschap

De nieuwe lokale mandatarissen gaan van start in een fundamenteel andere bestuurlijke situatie. De Vlaamse regering koos met het kersverse Decreet Lokaal Bestuur voor een verder integratie van gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (het OCMW) en dit op politiek, beleidsmatig en ambtelijk vlak.

Ten eerste komt er een uniforme politieke aansturing omdat de gemeenteraadsleden nu ook automatisch de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden. Ten tweede kunnen de raadsleden geïntegreerde beleidslijnen vastleggen in één strategisch meerjarenplan, dat geldt voor zowel gemeente als OCMW. Ten derde komt er ook één algemeen directeur en één financieel directeur.

Met deze drieledige hervorming plaatst de Vlaamse regering het sociaal beleid centraal in de lokale beleidsvoering en wordt gegarandeerd dat er sociale accenten kunnen worden gelegd in alle lokale beleidsvelden.

Raadsvoorzitter / gemeenteraadslid / fractieleider
0475 43 04 06

Voorzitter / burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is bevoegd voor algemene coördinatie bestuur en beleid, burgerzaken, politie, brandweer en veiligheid, erediensten en begraafplaatsen, externe relaties en intergemeentelijke samenwerking, ontvangsten en protocol, restbevoegdheden.

09 210 32 00

1e schepen

Sport, jeugd, ouderenzorg, informatie en communicatie, burgerparticipatie en juridische zaken.

2e Schepen

Openbare werken, openbaar groen, parken en plantsoenen, monumenten en landschappen, stedenbouw, evenementen en kermissen.

3e schepen

Financiën, ruimtelijke ordening, afvalverwerking, milieu en duurzaamheid, lokale economie en markten, land- en tuinbouw.

0471 63 25 69

4e schepen

Patrimonium en facility, onderwijs en naschoolse vorming, buitenschoolse kinderopvang en onthaalouders, huisvesting, internationale samenwerking, archief, gelijke kansen, Huis van het kind

0479 65 80 27

5e schepen

Mobiliteit, ICT, carnaval, personeelszaken en vrijwilligers, cultuur, bibliotheek en erfgoed.

0473 32 08 77

6e schepen

Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, sociaal beleid en armoede, gezondheidszorg, gehandicaptenbeleid, tewerkstelling, seniorenbeleid, toerisme, residuaire OCMW materies.

0497 68 92 04

Gemeenteraadslid
09 362 85 73
0496 26 61 96

Gemeenteraadslid
0498 38 33 31

Gemeenteraadslid / fractieleider
09 362 10 99
0479 68 83 75

Gemeenteraadslid
0497 62 28 38

Gemeenteraadslid
0477 61 53 02

Gemeenteraadslid
0473 90 02 21

Gemeenteraadslid / fractieleider

Gemeenteraadslid
09 384 66 91

Gemeenteraadslid
0477 06 59 13

Gemeenteraadslid
0478 44 74 24

Gemeenteraadslid / fractieleider
0486 67 83 53

Gemeenteraadslid
0473 46 82 76

Gemeenteraadslid / fractieleider
0474 98 16 38

Gemeenteraadslid
09 230 28 15
0474 99 61 85