Welzijnsraad

Wat?

De welzijnsraad heeft de opdracht, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, adviezen te formuleren aan het OCMW- en het gemeentebestuur. De raad streeft onder andere de volgende doelstellingen na:

  • het lokaal bestuur advies geven over welzijnsbeleid
  • het overleg tussen alle betrokkenen in het welzijnsveld stimuleren
  • de participatie aan het welzijnsbeleid van gebruikers van voorzieningen organiseren, steunen en begeleiden
  • welzijnsinitiatieven ten behoeve van noden en problemen in de gemeente stimuleren
  • activiteiten coördineren door overlegstructuren (werkgroepen en platforms) te creëren.

Wie?

Voorzitter: Luc Dermaut

Secretaris/penningmeester: Marc Roaen